ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Személyes adatokat csak a nemzeti és az európai uniós jogszabályoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

Hírlevelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet azonban külön hozzájárulás nélkül is küldhetünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át, vagy amennyiben ezt az adatkezelő jogos érdeke vagy jogi kötelezettség teljesítése kívánja meg.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az elérhetőségeinken, illetve az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.

BEVEZETÉS

Az Egresi Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (Rövidített neve: Egresi Kft. – Székhelye: 6000 Kecskemét, Mátyás király krt. 74. – Cg. 03-09-119231 – Statisztikai számjele: 14997688-7112-113-03- Adószáma: 14997688-2-03) (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) alá veti magát a következő adatkezelési tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE – (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) szerint az Egresi Kft. az alábbi tájékoztatást adja.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: https://www.firesec.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.firesec.hu/adatvedelmi-szabalyzat

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az Adatkezelő és elérhetőségei:

Név: Egresi Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6000 Kecskemét, Mátyás király krt. 74.

E-mail: info@egresikft.hu

Telefon: +36 76 545-737

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A jelen tájékoztató alkalmazásában irányadó fogalom-meghatározásokat a Rendelet 4. cikke tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:

 1. 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. 5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 6. 6. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 7. 7. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 8. 8. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 9. 9. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv, Magyarországon ez a szerv: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

Személyes adatok kezelése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és az adatok kezelése nem végezhető a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

Kizárólag az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges adatok kezelhetőek, amelyek nem relevánsak, nem szükségesek az adatkezelés szempontjából, azokat kezelni nem lehet („adattakarékosság”);

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság, naprakészség”);

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”);

Az adatkezelő felelős az alapelveknek való megfelelésért, továbbá tudnia kell bizonyítania a megfelelést. („elszámoltathatóság”).

EGYES ADATKEZELÉSEK

 1. Honlap látogatása

  Társaságunk honlapja a www.firesec.hu oldalon érhető el. A honlap látogatása alkalmával cookiekat használunk. A cookiekról bővebben a Cookie-Szabályzatunkban adunk tájékoztatást, amelyet a https://www.firesec.hu/cookie-szabalyzat/ linken talál.

 2. Webáruház üzemeltetése, működtetése

  Társaságunk a www.webshop.firesec.hu oldalon webáruházat üzemeltet. A webáruház látogatóinak lehetősége van a webáruházban értékesítésre kerülő termékeket regisztráció nélkül megtekinteni és azokat regisztráció nélkül megvásárolni. Regisztráció hiányában vásárlóink nem jogosultak a regisztráció után járó 5% kedvezmény felhasználására, illetve nem tudja a megrendeléseit és azok státuszát a weboldalunkon követni.

  1. Regisztráció, mint adatkezelési tevékenység:
   • A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja:
    Személyes adat Az adatkezelés célja
    Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges
    Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
    E-mail cím Kapcsolattartás, fiókba belépés
    Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

    Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

   • Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált valamennyi természetes személy.
   • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása –a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján; az Infotv. 5. § (1) bekezdése b) pontja,
   • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törléséig (érintett hozzájárulásának visszavonásáig), kivéve ha a webshopban történt vásárlásról a számviteli bizonylat került kiállításra, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
   • Az adatok megismerésére jogosultak személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai ismerhetik meg és kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  2. Webshopban történő vásárlás, mint adatkezelési tevékenység:
   • Regisztrációtól függetlenül a webshopban történő vásárlás során az alábbi személyes adatok kerülnek kezelésre:
    Személyes adat Az adatkezelés célja
    Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges
    E-mail cím Kapcsolattartás
    Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
    Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
    Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele.
    A vásárlás/regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása.
    A vásárlás/regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

    Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

   • Az érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló természetes személy.
   • Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése –a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (1)(3) bekezdése
   • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A szerződés teljesítését követő 5 év elévülési ideig, kivéve ha a webshopban történt vásárlásról a számviteli bizonylat került kiállításra, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni a számviteli bizonylaton feltüntetett adatokat.
   • Az adatok megismerésére jogosultak személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai –és a számviteli bizonylatok feldolgozását végző adatfeldolgozói (könyvelő) ismerhetik meg, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
   • A webshopban történő online fizetés a BARION rendszeren keresztül történik, a webes felület online fizetés választása esetén automatikusan átirányítja a BARION oldalára, ennek okán az Egresi Kft.- az adattakarékosság és célhoz kötöttség elvének figyelembe vételével – bankkártya adatokat nem tárol és nem gyűjt, kizárólag a sikeres/sikertelen fizetés visszajelzést tárolja el a megrendelés kapcsán.
   • A megvásárolt termékek házhoz szállítása érdekében az adatkezelő – a szállítás lebonyolítása érdekében – az alábbi adatokat továbbítja a szállítást végző adatfeldolgozói számára:
    • szállítási név, cím, számlázási név, cím
    • telefonszám, e-mail cím
  3. Hírlevél küldése, mint adatkezelési tevékenység:

   A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében az érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse. Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és az érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben az Adatkezelő minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg az érintettet. Adatkezelő a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

   A weboldalon történő regisztráció alkalmával kérheti, hogy az Ön által megadott e-mail címre az Egresi Kft. hírlevelet küldjön az Ön számára. A hírlevélküldés során

   • A személyes adatok köre: vezetés-és keresztnév, e-mail cím
   • Az érintettek köre: A hírlevélre regisztráló természetes személy.
   • Az adatkezelés célja: az Egresi Kft. szolgáltatásairól és termékeiről történő ismertető küldése, illetve az esetleges akciókról szóló tájékoztató küldése
   • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása –a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján ill. az Infotv. 5.§. (1) bek. b) pontja alapján
   • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: érintett hozzájárulásának visszavonásáig
   • Az adatok megismerésére jogosultak személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai ismerhetik meg, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 3. Panaszkezelés

  A kezelhető személyes adatok köre: név; telefonszám, e-mail cím, számlázási cím/név; egyéb – a panaszban feltüntetett – személyes adat

  • Érintettek köre: panaszt tevő természetes személyek
  • A személyes adatok kezelésének célja: törvénybe foglalt válaszadási kötelezettség és jogszabályi kötelezettség teljesítése
  • Az adatkezelés jogalapja: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §, (7) bek.
  • A személyes adatok címzettje(i): Egresi Kft., annak törvényes képviselője; továbbá saleses munkatársai, illetve eljáró hatóság panasz továbbítása esetén
  • A személyes adatok tárolásának időtartama: a panasz és az arra adott válasz felvételétől számított 5 év.
 4. Az igénybe vett adatfeldolgozóink
  • Szállítás, fuvarozás:

   GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, Európa u. 2)

  • Tárhely-szolgáltató:

   Tárhely.Eu Kft. (1144 Budapest, Ormánság u. 4.sz. X. em. 241. sz.)

  • Könyvelés:
 5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

  A GDPR 13-14-15-16-17-18-20-21-22 cikkei szerint az érintett jogai a következők:

  • Előzetes tájékozódáshoz való jog

   Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően érthetően, teljes körűen tájékoztatást kapjon.

  • A hozzáférés joga

   Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

  • A helyesbítéshez való jog

   Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  • A törléshez való jog

   Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

  • Az elfeledtetéshez való jog

   Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

  • Az adatkezelés korlátozásához való jog

   Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

   • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
   • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
   • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  • Az adathordozhatósághoz való jog

   Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta

  • A tiltakozáshoz való jog

   Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

  • Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén

   Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

  • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

   Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

   Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

   • az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
   • meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
   • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

  A fenti jogokat akként gyakorolhatja, hogy írásban levelet küldhet az Adatkezelőnek az alábbi elérhetőségeire:

  • postán a 6000 Kecskemét, Mátyás király krt. 74. szám alatti telephely címére
  • e-mail útján az info@firesec.hu címre
  • vagy a www.firesec.hu/kapcsolat oldalon keresztül

  Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani, illetve bírósághoz fordulni.

 6. Intézkedések az érintett kérelme alapján

  Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

  Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

  Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

  Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

  Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

  • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
  • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
  • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

  Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

  Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

  Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

  Panasztételi lehetőség

  Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 7. Zárszó

  A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

  • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
  • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
  • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
  • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó